Minislovník šesti indoevropských jazyků

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Míla Jebavá

Poznámky k výslovnosti: písmo dévanágarí, v němž je psán sanskrt, a které dones používá hindština, nepálština a maráthština, vyjadřuje fonémy, které čeština nemá, a nemá pro ně ani grafický ekvivalent. V mezinárodní transkripci se pak některé hlásky přepisují například velkým tiskacím písmenem (případně malým písmenem dole s tečkou) – to v případě cerebrál (protiklad t , d – dentála, a T, D – cerebrála). Dlouhé hlásky mají čárku vodorovně, zde to je nahrazeno čárkou šikmou. Samohlásky e, o jsou vždy dlouhé a neexistují k nim párové krátké, proto se v transkripci jejich délka nijak neoznačuje, ale čtou se vždy dlouze. Hláska „y“ se čte jako „j“ v českém slově „jablko“. Hláska „c“ se čte vždy jako „č“ (v českém slově „čáp“). Souhlásky s přídechem se přepisují jako dh, bh, gh, apod. Hláska „j“ se čte jako „dž“ (jako v českém slově „džbán“). Sanskrt má, podobně jako čeština, samohláskové „r“, (jako je např. v češtině ve slově „držet“ nebo „krmit“. V přepisu se značí velkým tiskacím písmenem „R“. (Souhláska, tj. souhláskové“r“, se pak značí malým tiskacím písmenem, tedy „r“). Hlásku, zde v přepisu značenou jako „S“, lze číst podobně jako české „š“.)

Poznámky ke gramatice: slovesa sanskrtu jsou uvedena ve tvaru 3.osoby j.č., prézenta, ne v infinitivu.)

Podobnost slovní zásoby je patrná u slov, která se nejčastěji užívají. Proto pro srovnání byly zvoleny zde níže uvedené kategorie. Již pouhým přečtením jednotlivých slov každý, i laik, snadno rozpozná podobnost a příbuznost jednotlivých slov různých jazyků, která tak Evropany udivila v 19. stol., když se informace o sanskrtu začaly mezi vzdělanci šířit Evropou. Sanskrt se učili i čeští obrozenci, bohužel o této jejich zálibě se ve školních učebnicích nepíše.

I. Číslovky
Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina Angličtina
jeden eka únus, únus ae, únuso ин, oднa , oднo un, une ein, eine, ein, one
dva dva duo два deux zwei two
tři tri trés, tria три trois drei three
čtyři catur quattuor четыре quatre vier four
pět paňca quínque пятъ cinq fünf five
šest SaS sex

щесть

six sechs six
sedm sapta septem

семь

sept sieben seven
osm aSTa octó восемь huit acht eight
devět nava novem девятъ neuf neun nine
deset daša decem десятъ dix zehn ten
jedenáct ekádaša úndecim одиннадцать onze elf eleven
dvanáct dvádaša duodecim двенадцать douze zwölf twelve
dvacet viMšati vígintí двáдцать vingt zwanzig twenty
třicet triMšat trígintá тридцать trente dreisig thirty
čtyřicet catváriMšat quadrágintá соpoк quarante vierzig fourty
padesát paňcášat quínquágintá пятъдесят cinquante fünfzig fifty
šedesát SaSti sexágintá щестьдесят soixante sechzig sixty
sedmdesát saptati septuágintá семьдесят soixante dix siebzig seventy
osmdesát ašíti octógintá восемьдесят quatre vingt achtzig eighty
devadesát navati nóvágintá девяноcто quatre vingt dix neunzig ninety
sto šata centum cто cent hundert hundred

 

II. Rodina

Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina Angličtina
otec pitaraH, m. janakaH pater, m. отец père,m. Vater m. father
táta, tatíček tátaH, m. папa papa, m. Papa, m. pappy, daddy
matka mátaR-,f. máter, f.

мать

mère, f. Mutter, f. mother
bratr bhrátRH, m. fráter, m. брат frère, m. Bruder, m. brother
sestra svasar, f. soror, f. сестра soeur, f. Schwester, f. sister
švagr šyálaH marítí fráter шуpин , зять beau- frère, m. Schwager, m. brother-in-law
tchán

SvaSuraH

socer, m. тесть (otec ženy)свëкp (otec muže) beau-père, m. Schwiegervater, m. father-in-law
zeť jámátRaH, m. gener, m. зять gendre, m. Schwiegersohn, m son-in-law
předek pitaraH avus предок ancêntre, m. Ahne, m ancestor
hospodář gRhasthaH, m. erus, m. m.dominus хозяин gérant, m. Landwirt, m farmer, landlord,

 

III.Moc a boj

Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina Angličtina
vládce, král nRpaH,m.nRpatiH,m.bhúpálaH, m. rex королъ roi Herrscher, m. king
království rádjyam régnum, n.,imperium, n империя royaume, m. Königsreich, n. kingdom
bojovník kšatriyaH, púgnátorproeliátorbellátor боецзащитник combattant, m.guerrier, m. Krieger, m. Warrior, knight (rytíř)
vítězství vijayaH victória, f. победа victoire, f. Sieg, m. victory

 

IV. Náboženství

Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina
Angličtina
Bůh dévaH Deus

бог

dieu, m. Gott, m. пod
duše, dech, podstata átman,m. animus, m., anima,f. душа âme, f. Seele, f. soul, breath, essence/soul/
slunce súryaH, m. sól, m. солнце soleil,m. Sonne, f. sun
stvoření sRštTi creátió сотворение création, f. Erschaffung, n.Kreation, f. creation
vědění, véd védaH,m. scientia, f. знание savoir,m. érudition,f. Wissen, n.Wissenschaft, f. knowledge
čin karman, n. factum, n. поступок action,f., fait, m., acte m. Tat, f. act
pravda satyam, n. véritás, f. правда vérité, f. Wahrheit, f. truth
lež anRtam, n.asatyam,n. mendícium, n.

ложь

mensonge, m. Lüge, f. lie
mysl manas , n. méns, f.

мысль

esprit, m.pensée, f. Gedanken, f.Sinn, m. mind
mnich muniH monachus, m. монах = mnichмудрец = mudrc moine, m. Mönch, m. monk
oheň agniH, analaH ignis, m. огонь feu,m. Feuer, n. fire
vítr vátaH,m.,váyuH,m. ventus, m. 6етер vent, m. Wind, m. wind
voda apá, vári, n. aqua, f. вода eau, f. Wasser, n. water
štěstí sukham, n. fortúna, f.félícitás, f. счастъе bonheur,m. Glück, n. happiness
hřích pápam, n. peccátum, n. грех péché,m. Sünde, f. sin
kruh, kolo čakram, n. circulus, m.

круг

cercle, m. Kreis, m. circle.

 

V. Všední život

Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina
Angličtina
město nagaram urbs, f. oppidum,n. город ville, f. Stadt, m. town
hora giriH móns, m.

гор

mont, m. Berg, m. mountain
med madhu, n. mel, n. мëд miel, m. Honig, m. honey
vlk vRkaH,m. lupus, m. волк loup, m. Wolf, m. wolf
kůň ašvaH, m.haya,m. equus, m.

caballus, m.

конь

cheval, m. Pferd, n.Ross, n. horse
měsíc (doba) másaH, m.

ménsis, m.

месяц mois, m. Monat, m. month
loď náu, f. návis, f. корaблъ navire, f. Schiff, n. ship, boat
maso máMsam, n. assum, n. мясо viande, f. Fleisch, n. meat
srp sRní,f. falx messória n. серп faucille, f. Sichel, f. sickle
játra yakRt, n. iecur, n. печень foie, m. Leber, f. liver
smíšený mišra mixtur смешанный mixte gemischt mixed
ruka hastaH, m. manus, f. рука main, m. Hand, f. hand
paže báhuH, m. brachium, n. рука bras, m. Bein, m. arm

 

VI. Činnosti (slovesa)

Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina Angličtina
slyšet

šrayati,

šrnóti

audíre слышать entendre hören hear
držet, udržovat, uchovávat dharati adhaerére (lpět)tenere,prehendere держатъ, нести, сохранятъ tenir halten,erhalten, hold, bear, maintain, withstand
jít gaččhati íre, gradí, ingredí, идти aller gehen go
táhnout tenéti trahere тащить tirer ziehenen pull
sršet

sRjati

édere, émittere cыпаться jaillir, cracher scheinen shine
zářit, svítit bháti lúcére, fulgéreradiáre, micáre, блестеть

briller, luire scheinen shine
žít jívati vívere

жить

vivre leben live
ptát se prččhati rogáre, interrogáre спрашивать demander fragen ask
sedět sídati sedére сидеть être assis sitzen sit
péci, vařit pačati assáre, torrére

печь

cuire, rôtir backen, kochen bake, cook, roast
dát dadáti dare

дать

donner geben give
dar dánam, n.

dónum, n.

подарок don, m. Geschenk, n. gift
letět, padat, klesat patati voláre=letětcadere = padat падать voler =letěttomber = padat fliegen=letět, fallen=padat fly = letětfall = padat

 

VII. Přídavná jména

Čeština Sanskrt Latina Ruština Francouzština Němčina Angličtina
nový nava, navína novus

новый

nouveaunoevelle neu new
mladý yuvan recéns, novus, minor, iúnior юниймолодой jeune jung young, jouvenile
starý vRddha vetus старый, давный vieux, vieille alt old
malý alpa parvus малый petit klein small
velký mahant mágnus великбольшой grand gros, mächtig=mocný big, great

Vývojová linie od starých jazyků, tzv. klasických, s bohatou flexí, k pozdějším, se stále ubývající flexí a stále jednodušší gramatickou stavbou, v nás vzbuzuje otázky.

Z jakého důvodu se struktura jazyka zjednodušuje, když oficiální historie učí, že život člověka i jeho myšlení se vyvíjí od jednoduchého ke složitému – tj. proč se za posledních 6 000 let vývoj jazyků ubíral směrem opačným? Víme, že jazyky jsou odrazem i nástrojem myšlení lidí – pak tedy zjednodušování gramatických struktur za posledních přibližně 6 000 let je důkazem toho, že se myšlení lidí za posledních 6 000 let stále zjednodušuje. Lze se s tímto závěrem ztotožnit?

Zjednodušují se moderní jazyky ve všech aspektech, nebo se v nějaké paralelní linii stávají naopak složitějšími? Lze zjednodušování jazyků v průběhu historického vývoje nazývat „vývojem“, nebo se jedná o úpadek? Jakou skrytou zákonitostí je toto zjednodušování způsobeno? Je toto zjednodušováním důkazem duchovního úpadku lidstva?

Znalost véd, sanskrtu, védštiny, buddhismu a dalších klenotů indické kultury nás pozdvihuje z celkového duchovního i morálního úpadku tzv. západní společnosti – z úpadku, který každodenně zažíváme a který si leckteří z nás již začínají uvědomovat.

Měli bychom pěstovat cit a lásku ke slovu, které má bohatost významů, a naučit se porozumět jeho duchovnímu obsahu, abychom tak vytvořili protipól k nyní převládající řeči počítačové, akční, ploché, nabité jediným, a zcela účelovým významem, typu: go, start, log in, set up, turn on, turn off.

Rozpad myšlenek od větších celků přešel k větám, pak ke slovům, ale nezastavil se u slov, ale postoupil dále již k jednotlivým písmenům, která se užívají jako zkratky například při psaní SMS zpráv. Úroveň užívaného jazyka a řeči vypovídá i o úrovni vědomí jejího uživatele. Tato plochá řeč vede ke vzniku plochého myšlení a k odlišnému způsobu komunikace, kde pro cit, duchovní inspiraci a védského „purušu“ či „átmana“ již není místo.