Minislovník šesti indoevropských jazyků

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Míla Jebavá

Poznámky k výslovnosti: písmo dévanágarí, v němž je psán sanskrt, a které dones používá hindština, nepálština a maráthština, vyjadřuje fonémy, které čeština nemá, a nemá pro ně ani grafický ekvivalent. V mezinárodní transkripci se pak některé hlásky přepisují například velkým tiskacím písmenem (případně malým písmenem dole s tečkou) – to v případě cerebrál (protiklad t , d – dentála, a T, D – cerebrála). Dlouhé hlásky mají čárku vodorovně, zde to je nahrazeno čárkou šikmou. Samohlásky e, o jsou vždy dlouhé a neexistují k nim párové krátké, proto se v transkripci jejich délka nijak neoznačuje, ale čtou se vždy dlouze. Hláska „y“ se čte jako „j“ v českém slově „jablko“. Hláska „c“ se čte vždy jako „č“ (v českém slově „čáp“). Souhlásky s přídechem se přepisují jako dh, bh, gh, apod. Hláska „j“ se čte jako „dž“ (jako v českém slově „džbán“). Sanskrt má, podobně jako čeština, samohláskové „r“, (jako je např. v češtině ve slově „držet“ nebo „krmit“. V přepisu se značí velkým tiskacím písmenem „R“. (Souhláska, tj. souhláskové“r“, se pak značí malým tiskacím písmenem, tedy „r“). Hlásku, zde v přepisu značenou jako „S“, lze číst podobně jako české „š“.)

Poznámky ke gramatice: slovesa sanskrtu jsou uvedena ve tvaru 3.osoby j.č., prézenta, ne v infinitivu.)

Podobnost slovní zásoby je patrná u slov, která se nejčastěji užívají. Proto pro srovnání byly zvoleny zde níže uvedené kategorie. Již pouhým přečtením jednotlivých slov každý, i laik, snadno rozpozná podobnost a příbuznost jednotlivých slov různých jazyků, která tak Evropany udivila v 19. stol., když se informace o sanskrtu začaly mezi vzdělanci šířit Evropou. Sanskrt se učili i čeští obrozenci, bohužel o této jejich zálibě se ve školních učebnicích nepíše.

I. Číslovky
ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčinaAngličtina
jedenekaúnus, únus ae, únusoин, oднa , oднoun, uneein, eine, ein,one
dvadvaduoдваdeuxzweitwo
třitritrés, triaтриtroisdreithree
čtyřicatur quattuorчетыреquatrevierfour
pětpaňca quínqueпятъcinqfünffive
šestSaSsex

щесть

sixsechssix
sedmsaptaseptem

семь

septsiebenseven
osm aSTaoctóвосемьhuitachteight
devětnavanovemдевятъneufneunnine
desetdašadecemдесятъdixzehnten
jedenáctekádašaúndecimодиннадцатьonzeelfeleven
dvanáctdvádašaduodecimдвенадцатьdouzezwölftwelve
dvacetviMšativígintíдвáдцатьvingtzwanzigtwenty
třicettriMšattrígintáтридцатьtrentedreisigthirty
čtyřicetcatváriMšatquadrágintáсоpoкquarantevierzigfourty
padesátpaňcášat quínquágintáпятъдесятcinquantefünfzigfifty
šedesátSaStisexágintáщестьдесятsoixantesechzigsixty
sedmdesátsaptatiseptuágintáсемьдесятsoixante dixsiebzigseventy
osmdesátašítioctógintáвосемьдесятquatre vingtachtzigeighty
devadesátnavatinóvágintáдевяноcтоquatre vingt dixneunzigninety
stošatacentumcтоcenthunderthundred

 

II. Rodina

ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčinaAngličtina
otecpitaraH, m. janakaHpater, m.отецpère,m.Vater m.father
táta, tatíčektátaH, m.папapapa, m.Papa, m.pappy, daddy
matkamátaR-,f.máter, f.

мать

mère, f.Mutter, f.mother
bratrbhrátRH, m.fráter, m.братfrère, m.Bruder, m.brother
sestrasvasar, f.soror, f.сестраsoeur, f.Schwester, f.sister
švagršyálaHmarítí fráterшуpин , зять beau- frère, m.Schwager, m.brother-in-law
tchán

SvaSuraH

socer, m.тесть (otec ženy)свëкp (otec muže)beau-père, m.Schwiegervater, m.father-in-law
zeťjámátRaH, m.gener, m.зятьgendre, m.Schwiegersohn, mson-in-law
předek pitaraHavus предокancêntre, m.Ahne, mancestor
hospodářgRhasthaH, m.erus, m. m.dominusхозяинgérant, m.Landwirt, mfarmer, landlord,

 

III.Moc a boj

ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčinaAngličtina
vládce, králnRpaH,m.nRpatiH,m.bhúpálaH, m.rexкоролъroiHerrscher, m.king
královstvírádjyamrégnum, n.,imperium, nимперияroyaume, m.Königsreich, n.kingdom
bojovníkkšatriyaH, púgnátorproeliátorbellátorбоецзащитникcombattant, m.guerrier, m.Krieger, m.Warrior, knight (rytíř)
vítězstvívijayaHvictória, f.победаvictoire, f.Sieg, m.victory

 

IV. Náboženství

ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčina
Angličtina
BůhdévaHDeus

бог

dieu, m.Gott, m.пod
duše, dech, podstataátman,m.animus, m., anima,f.душаâme, f.Seele, f.soul, breath, essence/soul/
sluncesúryaH, m.sól, m.солнцеsoleil,m.Sonne, f.sun
stvořenísRštTicreátióсотворениеcréation, f.Erschaffung, n.Kreation, f.creation
vědění, védvédaH,m.scientia, f.знаниеsavoir,m. érudition,f.Wissen, n.Wissenschaft, f.knowledge
činkarman, n.factum, n.поступокaction,f., fait, m., acte m.Tat, f.act
pravdasatyam, n.véritás, f.правдаvérité, f.Wahrheit, f.truth
ležanRtam, n.asatyam,n.mendícium, n.

ложь

mensonge, m.Lüge, f.lie
myslmanas , n.méns, f.

мысль

esprit, m.pensée, f.Gedanken, f.Sinn, m.mind
mnichmuniHmonachus, m.монах = mnichмудрец = mudrcmoine, m.Mönch, m.monk
oheňagniH, analaHignis, m.огоньfeu,m.Feuer, n.fire
vítrvátaH,m.,váyuH,m.ventus, m.6етерvent, m.Wind, m.wind
vodaapá, vári, n.aqua, f.водаeau, f.Wasser, n.water
štěstísukham, n.fortúna, f.félícitás, f.счастъеbonheur,m.Glück, n.happiness
hříchpápam, n.peccátum, n.грехpéché,m.Sünde, f.sin
kruh, koločakram, n.circulus, m.

круг

cercle, m.Kreis, m.circle.

 

V. Všední život

ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčina
Angličtina
městonagaramurbs, f. oppidum,n. городville, f.Stadt, m.town
horagiriHmóns, m.

гор

mont, m.Berg, m.mountain
medmadhu, n.mel, n.мëдmiel, m.Honig, m.honey
vlkvRkaH,m.lupus, m.волкloup, m.Wolf, m.wolf
kůňašvaH, m.haya,m.equus, m.

caballus, m.

конь

cheval, m.Pferd, n.Ross, n.horse
měsíc (doba)másaH, m.

ménsis, m.

месяцmois, m.Monat, m.month
loďnáu, f.návis, f.корaблъnavire, f.Schiff, n.ship, boat
masomáMsam, n.assum, n.мясоviande, f.Fleisch, n.meat
srpsRní,f.falx messória n.серпfaucille, f.Sichel, f.sickle
játrayakRt, n.iecur, n.печеньfoie, m.Leber, f.liver
smíšenýmišramixturсмешанныйmixtegemischtmixed
ruka hastaH, m.manus, f.рукаmain, m.Hand, f.hand
pažebáhuH, m.brachium, n.рукаbras, m.Bein, m.arm

 

VI. Činnosti (slovesa)

ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčinaAngličtina
slyšet

šrayati,

šrnóti

audíreслышатьentendrehörenhear
držet, udržovat, uchovávatdharatiadhaerére (lpět)tenere,prehendere держатъ, нести, сохранятъtenirhalten,erhalten, hold, bear, maintain, withstand
jítgaččhatiíre, gradí, ingredí, идтиallergehengo
táhnouttenétitrahereтащитьtirerziehenenpull
sršet

sRjati

édere, émittere cыпатьсяjaillir, cracherscheinenshine
zářit, svítitbhátilúcére, fulgéreradiáre, micáre, блестеть

briller, luirescheinenshine
žítjívativívere

жить

vivrelebenlive
ptát seprččhatirogáre, interrogáreспрашиватьdemanderfragenask
sedětsídatisedéreсидетьêtre assissitzensit
péci, vařitpačatiassáre, torrére

печь

cuire, rôtirbacken, kochenbake, cook, roast
dátdadátidare

дать

donnergebengive
dardánam, n.

dónum, n.

подарокdon, m.Geschenk, n. gift
letět, padat, klesatpatativoláre=letětcadere = padatпадатьvoler =letěttomber = padatfliegen=letět, fallen=padat fly = letětfall = padat

 

VII. Přídavná jména

ČeštinaSanskrtLatinaRuštinaFrancouzštinaNěmčinaAngličtina
novýnava, navínanovus

новый

nouveaunoevelleneunew
mladýyuvanrecéns, novus, minor, iúniorюниймолодойjeunejungyoung, jouvenile
starývRddhavetusстарый, давныйvieux, vieillealtold
malýalpaparvusмалыйpetitkleinsmall
velkýmahantmágnusвеликбольшойgrandgros, mächtig=mocnýbig, great

Vývojová linie od starých jazyků, tzv. klasických, s bohatou flexí, k pozdějším, se stále ubývající flexí a stále jednodušší gramatickou stavbou, v nás vzbuzuje otázky.

Z jakého důvodu se struktura jazyka zjednodušuje, když oficiální historie učí, že život člověka i jeho myšlení se vyvíjí od jednoduchého ke složitému – tj. proč se za posledních 6 000 let vývoj jazyků ubíral směrem opačným? Víme, že jazyky jsou odrazem i nástrojem myšlení lidí – pak tedy zjednodušování gramatických struktur za posledních přibližně 6 000 let je důkazem toho, že se myšlení lidí za posledních 6 000 let stále zjednodušuje. Lze se s tímto závěrem ztotožnit?

Zjednodušují se moderní jazyky ve všech aspektech, nebo se v nějaké paralelní linii stávají naopak složitějšími? Lze zjednodušování jazyků v průběhu historického vývoje nazývat „vývojem“, nebo se jedná o úpadek? Jakou skrytou zákonitostí je toto zjednodušování způsobeno? Je toto zjednodušováním důkazem duchovního úpadku lidstva?

Znalost véd, sanskrtu, védštiny, buddhismu a dalších klenotů indické kultury nás pozdvihuje z celkového duchovního i morálního úpadku tzv. západní společnosti – z úpadku, který každodenně zažíváme a který si leckteří z nás již začínají uvědomovat.

Měli bychom pěstovat cit a lásku ke slovu, které má bohatost významů, a naučit se porozumět jeho duchovnímu obsahu, abychom tak vytvořili protipól k nyní převládající řeči počítačové, akční, ploché, nabité jediným, a zcela účelovým významem, typu: go, start, log in, set up, turn on, turn off.

Rozpad myšlenek od větších celků přešel k větám, pak ke slovům, ale nezastavil se u slov, ale postoupil dále již k jednotlivým písmenům, která se užívají jako zkratky například při psaní SMS zpráv. Úroveň užívaného jazyka a řeči vypovídá i o úrovni vědomí jejího uživatele. Tato plochá řeč vede ke vzniku plochého myšlení a k odlišnému způsobu komunikace, kde pro cit, duchovní inspiraci a védského „purušu“ či „átmana“ již není místo.