Archiv pro rubriku: Gramatika sanskrtu

Znaky ra ca ṣa sa

   ra   ca
राम-,

 

rāma-,Ráma

(hrdina eposu Rámájana)

 चम् -,चमति

 

cam-,  camati

 

srkat
नर-,m.naraḥ

 

muž; člověk उच्च​-,ucca-, adj.vysoký
नारी-,

 

nārī-, f.žena पच् -,पचतिpac-, pacatipéci
नरक-,naraka-,m.peklo चर्-, चरतिcar-, carati

 

kráčet, jít; pást se
तीर-,

 

tīra-, m.břeh चार-,

 

cāra-,m.zvěd
रावन​-,rāvana-, m.Rávana (zlý duch, který unesl Sítu – manželku Rámy) चिरम्

 

ciram, adv.dlouho

 

  ṣa     sa
षिव-,ṣiva-, m.bůh Šiva; सदाsadā, adv.stále
षिव-,ṣiva-, adj.milostivý सम​sama-, adj.stejný
षष्ṣaṣšest सीताsītāSíta (manželka Rámy)

 

rāmāyana  rāma + ayana

Ligatury
त्र traन्त   nta
त्रिtritři (číslovka)वदन्तिvadanti

 

(oni) hovoří
पुत्र-,putra-m.synजीवन्तिjīvanti(oni) žijí
तत्र​tatratam (záj.uk.)पिबन्तिpibanti(oni) pijí
   यावन्त्  तावन्त्yāvant  tāvantkolikerý – tolikerý

 

                                  e o
सेव् -, सेवतेsev-, sevatesloužit; uctívat कोप-kopa-,m.hněv
सेवक-,sevaka-, m.sluha लोमन्lomanchlup
रम्-,  रमतेram-, ramatehrát si चोर-,cora-, m.zloděj
यत्-, यततेyat-, yatate

 

usilovat सोम​-,soma-,Sóma

 

Lokativ – dává odpověď na otázku „kde?“

Maskulina a neutra a- kmenů (vzor deva-,m. a vzor  phala-, n. – viz tabulka v lekci č  4 v učebnici) mají v lokativu singuláru (v jednotném čísle) koncovku – e .

 

vane v lese narakev pekle
tatra  vane   vṛkaḥTam v lese je vlk. narake  pāpaḥ jīvatiV pekle žije hříšník
janake putraḥ vasatiU otce bydlí syn. janake putraḥOtec má syna.

 

V sanskrtu není slovo „mít, vlastnit“ a nahrazuje se to vyjádření lokativem nebo genitivem:  janake (lok.) gṛham / janakasya (gen.) gṛham = Otec má dům.

Tematická slovesa

Přehled – tematická slovesa

Tzv. slovesa tematická: za kořen se vkládá tematický vokál „a“. Před koncovkou „m“ a  „v“ , tj. v 1. os. sg., du. a pl., se tento tematický vokál dlouží.

Kořeny s „-i“ , „-u“ a „-ū – “  tyto samohlásky se před tematickým vokálem „ – a“ mění na  „-y“, resp. „ v“, např. √ nī-, nayati (1.tř.); √gai-, gāyati; (4.tř.); hū-, hvayati   (4.tř.),

I. slovesná třída

přízvuk je na slovesném kořeni

vad – ā – mivad – ā – vaḥvad – ā – maḥ
vad – a – sivad – a – thaḥvad – a – tha
vad – a – tivad –  a  – taḥvad –  a- nti

Kořen se posunuje do stupně guṇa, např. bhū-,  bhavati; sṛp-,   sarpati;   √ ruh-,  rohati.

IV. slovesná třída

mezi kořen, který má přízvuk,  a tematický vokál „a“ se vkládá „y“ (resp. za přízvučný kořen se dává jako téma slabika „ya“).Tato slovesa často označují nějaké pocity nebo stav mysli. Ta slovesa této třídy, jejichž kořen  končí na „-am“, téměř vždy při časování samohlásku „-a“ dlouží na „-ā“např.: √ tam-, tāmyati (rmoutit se).

kup – y – ā -mikup – y – ā – vaḥkup – y – ā – maḥ
kup –  y – a – sikup –  y – a – thaḥkup – y – a – tha
kup – y –a  – tikup – y – a – taḥkup – y – a – nti

VI. slovesná třída

Přízvuk je na tématu „-a“ , přičemž kořen nemá žádný přízvuk. Některá slovesa před koncovou souhlásku kořene vsouvají „n“ nebo „m

lip-, limpati;, kṛt-, kṛṇtati

li – m – p – ā -mili – m – p – ā -vaḥli – m – p – ā – maḥ
li – m – p – a – sili – m – p – a – thaḥli – m – p – a – tha
li –  m – p – a- tili – m – p – a -taḥli – m – p – a – nti

 

X. slovesná třída

– vkládá „-aya za kořen, který je zpravidla zesílený do stupně guṇa (případně do stupně vṛddhi, končí –li kořen na samohlásku). Toto je sekundární neboli dovozená slovesná třída. Má částečně charakteristiku kauzativ a částečně denominativ se změněným přízvukem.

 

pīḍ– ayā  – mipīḍ – ayā – vaḥpīḍ – ayā – maḥ
pīḍ – aya –  sipīḍ – aya – thaḥpīḍ – aya –  tha
pīḍ – aya –  tipīḍ – aya – taḥpīḍ – aya  – nti

Deset slovesných tříd: přízvuk a kořen

Deset slovesných tříd: přízvuk a kořen

Slovesa v sanskrtu mají deset slovesných tříd. Všechna slovesa všech deseti slovesných tříd mají přízvuk na kořenové slabice s výjimkou VI. slovesné třídy, ta má přízvuk na „tématu“ (na  samohlásce „a“ – vysvětleno dále v textu). Přízvuk se zpravidla značí šikmou čárkou nad příslušnou přízvučnou slabikou. Někdy je značen krátkou svislou čárkou nad  přízvučnou slabikou. Celý příspěvek

Časování sloves – tabulka

 Přítomný čas

Indikativ (oznamovací způsob)

aktiva – Parasmaipada

  

Indikativ (oznamovací způsob)

média – Átmanepada

 

Sg.

Du.

Pl.

 

 

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad -ā-mi

vad-ā –vaḥ

maḥ

 

1.

lab-e

labh -ā –vahe

labh- ā –mahe

2.

vad-a-si

vad-a-thaḥ

tha

 

2.

labh-a-se

labh-e-the

labh-a-dhve

3.

vad-a – ti

vad-a-taḥ

anti

 

3.

tabh-a-te

labh-e-te

labh-a-nte

         
         
         
         

Imperativ – Rozkazovací způsob

Parasmaipada (Imperativ aktiva)                  Atmanepada (Imperativ   média)

 

Sg.

Du.

Pl.

  

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad-āni

vad-āva

vad-āma

 

1.

labh-ai

labh-āvahai

labh-āmahai

2.

vad-a

vad-a-tam

vad-a-ta

 

2.

labh-a-sva

labh-ethām

labh-a-dhvam

3.

vad-a-tu

vad-a-tām

vad-antu

 

3.

labh-a-tām

labh-etām

labh-antām

Imperfektum – Minulý čas

Parasmaipada (Imperfektumm aktiva)          Atmanepada (Imperfektum média)

 

Sg.

Du.

Pl.

  

Sg.

Du.

Pl.

1.

a-vad-am

a-vadā-va

a-vadā-ma

 

1.

a-labh-e

a-labhā-vahi

a-labhā-mahi

2.

a-vada-

a-vada-tam

a-vada-ta

 

2.

a-labha –thāḥ

a-labhe-thām

a-labha-dhvam

3.

a-vada-t

a-vada-tām

a-vad-an

 

3.

a-labha-ta

a-labhe-tām

a-labh-anta

 

Optativ – Vyjdařuje přání nebo budoucí děj

Parasmaipada (Optativ aktiva)             Atmanepada: (Optativ média)

 

 

Sg.

Du.

Pl.

  

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad-e-yam

vad-e-va

vad-e-ma

 

1.

labh-e-y-a

labh-e-vahi

labh-e-mahi

2.

vad-eḥ

vad-e-tam

vad-e-ta

 

2.

labh-e-thāḥ

labh-e-y-āthām

labh-e-dhvam

3.

vad-e-t

vad-e-tām

vad-e-y-uḥ

 

3.

labh-e-ta

labh-e-y-ātām

labh-e-ran

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Míla Jebavá

Poznámky k výslovnosti: písmo dévanágarí, v němž je psán sanskrt, a které dones používá hindština, nepálština a maráthština, vyjadřuje fonémy, které čeština nemá, a nemá pro ně ani grafický ekvivalent. V mezinárodní transkripci se pak některé hlásky přepisují například velkým tiskacím písmenem (případně malým písmenem dole s tečkou) – to v případě cerebrál (protiklad t , d – dentála, a T, D – cerebrála). Dlouhé hlásky mají čárku vodorovně, zde to je nahrazeno čárkou šikmou. Samohlásky e, o jsou vždy dlouhé a neexistují k nim párové krátké, proto se v transkripci jejich délka nijak neoznačuje, ale čtou se vždy dlouze. Hláska „y“ se čte jako „j“ v českém slově „jablko“. Hláska „c“ se čte vždy jako „č“ (v českém slově „čáp“). Souhlásky s přídechem se přepisují jako dh, bh, gh, apod. Hláska „j“ se čte jako „dž“ (jako v českém slově „džbán“). Sanskrt má, podobně jako čeština, samohláskové „r“, (jako je např. v češtině ve slově „držet“ nebo „krmit“. V přepisu se značí velkým tiskacím písmenem „R“. (Souhláska, tj. souhláskové“r“, se pak značí malým tiskacím písmenem, tedy „r“). Hlásku, zde v přepisu značenou jako „S“, lze číst podobně jako české „š“.) Celý příspěvek

Skloňování a- kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Sanskrt – Skloňování a– kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Vyjádření podobnostíarozdílůbarvami

Singulár

a-kmeni-kmenu-kmen
Nom.devaHagniHšatruH
Ak.devamagnimšatrum
I.devenaagnišatru
Dat.deváyaagnayešatrave
Abl.devátagneHšatroH
Gen.devasyaagneHšatroH
Lok.deveagnaušatrau
Vok.devaagnešatro

Plurál

a-kmeni-kmenu-kmen
Nom.deváHagnayaHšatravaH
Ak.devánagnínšatrún
I.devaiHagnibhiHšatrubhiH
Dat.devebhyaHagnibhyaHšatrubhyaH
Abl.devebhyaHagnibhyaHšatrubhyaH
Gen.devánámagnínámšatrúnám
Lok.deveSuagniSušatruSu
Vok.deváH (= Nom.)agnayaH (=Nom.)šatravaH (= Nom.)